VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky fyzické osoby Jakub Švec, IČO: 03472655, s adresou sídla Freyova 983/25, 190 00 Praha 9 (dále jen „Poskytovatel“).
 

Úvodní ustanovení:

 1. Poskytovatel je provozovatelem webového portálu www.beruberu.cz, který umožňuje elektronickou prezentaci služeb fyzických a právnických osob (dále jen „klient“).

 2. Klient je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem nabídnout svatební místo či službu (dále jen „služba“) v katalogu svatebních dodavatelů na webovém portálu poskytovatele beruberu.cz.

 3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smluvních vztahů mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (klientem) a stávají se nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi poskytovatelem a klientem.

 4. Poskytovatel vystupuje pouze jako provozovatel webové stránky, na které jsou umístěny nabídky svatebních dodavatelů. Což znamená, že zajišťuje technický provoz webových stránek, administraci a provoz vyhledávače svatebních služeb. Poskytovatel v žádném případě není zprostředkovatel smluvního vztahu mezi klientem a třetí osobou.

Práva a povinnosti smluvních stran:

 1. Klient se zavazuje v rámci nabídky své služby uvádět pouze pravdivé údaje. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost, pokud bude uvedený údaj nepravdivý. To znamená, že veškeré případné nedostatky, reklamace a jiné případné nároky, které ve spojení s poskytováním služeb mohou uživatelům přijímajícím nabízené služby vznikat, se uplatňují výhradně u jednotlivých svatebních dodavatelů, kteří tyto služby poskytují. Poskytovatel odpovídá výhradně za funkčnost webových stránek.

 2. Je výhradně na uživatelích, kteří na webových stránkách hledají služby, aby si vybraného svatebního dodavatele prověřili. Poskytovatel nemůže zaručit, že vybraný dodavatel vykonává objednané služby řádně, kvalitně, svědomitě a spolehlivě – za toto odpovídá výhradně sám svatební dodavatel (klient).

 3. Pokud má poskytovatel podezření, že klient uvedl neúplné či nepravdivé údaje, má poskytovatel oprávnění dočasně smazat jeho profil z webového portálu a vyzvat klienta k nápravě. Pokud klient nápravu do 48 hodin od okamžiku doručení výzvy nesjedná, případně se prokáže, že klient uvedl nepravdivé údaje záměrně, je poskytovatel oprávněn profil klienta zrušit.

 4. Veškeré informace a údaje obsažené v katalogu a v jednotlivých profilech klientů jsou aktuální k okamžiku zveřejnění v katalogu. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné následné změny takových informací a údajů. Klient se naopak zavazuje aktualizovat uvedené informace a údaje vždy, pokud dojde ke změně těchto informací a údajů.

 5. Klient prohlašuje, že veškeré fotografie předané poskytovateli ke zveřejnění, neporušují autorská práva třetích osob, případně byly pořízeny se souhlasem třetích osob a tyto osoby se zveřejněním fotografie/fotografií souhlasí.

 6. Klient je povinen zkontrolovat údaje v katalogu, zda odpovídají údajům předaným poskytovateli. Na případnou vadu je klient povinen poskytovatele písemně bez zbytečného odkladu upozornit. Poskytovatel neodpovídá za správnost údajů uvedených v profilu klienta.

 7. Klient souhlasí, že zveřejněné údaje o svatební službě jsou zpřístupněny všem uživatelům internetu prostřednictvím webové stránky beruberu.cz, a to včetně všech kontaktních údajů na klienta (telefonní číslo, e-mailová adresa, webová stránka klienta, sociální sítě klienta), které klient dobrovolně sdělil poskytovateli za účelem vytvoření profilu v katalogu svatebních dodavatelů.

 8. Poskytovatel je oprávněn v katalogu mazat či nezveřejňovat informace a údaje, či celé nabídky, a to zejména pokud jsou v rozporu s právními předpisy, těmito obchodními podmínkami, v rozporu s dobrými mravy, pravidly hospodářské soutěže, poškozují práva třetích osob či poškozují dobrou pověst poskytovatele.

 9. Klient bere na vědomí, že poskytovatel není povinen smlouvu s klientem uzavřít.

 10. Poskytovatel má právo použít veškeré údaje z profilu klienta včetně fotografií a videí na oficiální sociální sítě portálu beruberu.cz.

 

Poplatek a platební podmínky za služby poskytované poskytovatelem pro klienta:

 1. Poplatky za poskytování jednotlivých služeb jsou uváděny na webových stránkách www.beruberu.cz

 2. Poplatky za poskytování jednotlivých svatebních služeb uhradí klient převodem na domluvený účet poskytovatele, pokud se klient a poskytovatel nedohodnou jinak.

 3. Za okamžik zaplacení poplatku se považuje připsání příslušné částky, a to v plné výši, na bankovní účet poskytovatele.

 4. Faktura bude klientovi zaslána v elektronické podobě po uhrazení poplatku, a to na e-mailovou adresu klienta.

 5. Pokud nemá klient řádně zaplacené poplatky za poskytování služby, má poskytovatel právo smazat profil klienta.

 6. Smlouva o poskytnutí prostoru na webu www.beruberu.cz je uzavřena na dobu určitou stanovenou v objednávce klienta.

 

Ujednání o mlčenlivosti:

 1. Poskytovatel a klient se zavazují zachovávat povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud či jiný oprávněný orgán.

 2. Poskytovatel a klient se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrných informací bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, kteří je musí vzhledem ke své pracovní náplni znát a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost.

 3. Poskytovatel a klient ujednávají, že zajistí dodržení povinnosti zachovávat mlčenlivost i ze strany třetích osob účastnících se naplňování účelu jednání mezi smluvními stranami.

 4. V případě, že poskytovatel nebo klient poruší povinnost vyplývající z ustanovení této smlouvy, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobil a je povinen ji v celém rozsahu nahradit.

 

Ochrana osobních údajů:

 1. Osobní údaje klienta nejsou zpracovány k jinému účelu než za účelem řádného poskytnutí služby poskytovatele.

 2. Kromě údajů úmyslně sdělených klientem v rámci registrace, nezpracovává ani nezískává poskytovatel žádné další informace o klientovi.

 3. Veškeré údaje získané od klienta jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky poskytovatele a slouží výhradně k účelům poskytovatele. Poskytovatel tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.

 4. Některé údaje poskytnuté klientem mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOU“). Klient souhlasí s tím, aby poskytovatel shromažďoval osobní údaje klienta uvedené u registrace, zpracovával je a uchovával, a to jako správce ve smyslu ZOOU. Poskytovatel se plně řídí ZOOU a činí vše pro to, aby osobní údaje poskytnuté klientem chránil.

 5. Poskytovatel učiní maximum pro to, aby ochránil data klienta před zneužitím a nebude je bez souhlasu klienta nabízet třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může vyžadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

 6. Klient uděluje souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů na dobu neurčitou. Pokud však klient zažádá o smazání všech osobních údajů, poskytovatel tak učiní bez zbytečného odkladu.

 7. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. V případě změny poskytnutých údajů, je klient povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele.

 8. Poskytovatel může pověřit třetí osobu ke zpracování osobních údajů klienta, jakožto zpracovatele.

 9. Klient si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným nebo elektronickým oznámením (e-mail) doručeným poskytovali.

 10. Po dobu, na kterou je souhlas udělen, má klient právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů, zejména právo žádat poskytovatele o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů. Zároveň má právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 11. Klient je oprávněn požadovat informaci, jaké osobní údaje o něm poskytovatel zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOU. Informaci poskytovatel sdělí bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

 

Odstoupení od smlouvy:

 1. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu kdykoli ukončit písemnou nebo elektronickou formou výpovědi (e-mail). Výpověď nabývá účinnosti doručením druhé smluvní straně.

 2. Klient bere na vědomí, že v případě ukončení smlouvy výpovědí, nevrací poskytovatel poplatek za poskytnutí služeb.

 

Ostatní ujednání:

 1. Poskytovatel nezodpovídá za jakékoliv škody, které vzniknou klientovi v souvislosti s využíváním služeb poskytovatele, zejména v důsledku nefunkčnosti webových stránek poskytovatele.

 2. Mezi smluvními stranami jsou závazné pouze písemné dohody a k jakýmkoliv ústním dohodám bez jejich písemného nebo elektronického potvrzení (e-mail) poskytovatelem se nepřihlíží. Písemná forma je zachována při elektronické komunikaci.

 3. Klient není oprávněn postupovat pohledávku za poskytovatelem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

 

Závěrečná ustanovení:

 1. Poskytovatel a klient výslovně prohlašují, že tyto obchodní podmínky uzavřeli po důkladném seznámení se s jejich obsahem. Podmínky přijímají svobodně a vážně, přičemž práva a povinnosti v nich stanovené se zavazují dodržovat.

 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

 3. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 4. Veškeré právní vztahy mezi poskytovatelem a klientem se řídí českým právem.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinností dne 15.4.2021.