INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Fyz.osoba Jakub Švec., IČ: 03472655, se sídlem Freyova 983/25, 190 00 Praha 9, provozující webový portál www.beruberu.cz (dále jen „Provozovatel“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat uživatele webového portálu (dále také jen „subjekty údajů“ nebo „Vy“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Provozovatele, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Provozovatele.

 

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci (Provozovateli) poskytl. Provozovatel zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 

2. K JAKÝM ÚČELŮM A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 

(a) Zprostředkování komunikace mezi nezávislými poskytovateli služeb a jejich koncovými zákazníky

 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro zprostředkování komunikace mezi nezávislými poskytovateli služeb a jejich koncovými zákazníky a následné plnění práv a povinností plynoucí z poskytnutí služby Provozovatelem, včetně vedení evidence o těchto vztazích a související komunikace mezi subjekty údajů a Provozovatelem.

(b) Ochrana právních zájmů (nároků)

 • Zpracování osobních údajů v omezeném rozsahu nezbytném pro účely oprávněných zájmů Provozovatele spočívajících ve vymáhání nároků Provozovatele vůči třetím osobám a na zajištění obrany proti nárokům uplatněným vůči Provozovateli. 

(c) Marketing a propagace webového portálu www.beruberu.cz a služeb webového portálu prostřednictvím zasílání nabídkových e-mailů, novinek a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

 • Společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu –

       e-mailová adresa, telefonní číslo, jméno, příjmení.

 • Z odběru e-mailů se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 

(d) Kontaktní formulář

 • Z webového portálu www.beruberu.cz nám můžete poslat objednávku nebo dotaz. V objednávce/dotazu mohou být obsaženy tyto údaje – jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, objednávaná služba, datum, cena a popř. další detaily objednávky/dotazu. Tyto položky potřebujeme k zajištění objednávané služby. Uchováváme je pro další komunikaci s Vámi a na požádání tyto vymažeme.

 

3. COOKIES

Při procházení našich webových stránek můžeme zaznamenávat Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a jiné. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme s partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:

 • Google

 • Facebook

 • Instagram

 • YouTube

 

Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o Vašem chování na webu.

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme ale na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce naší webové stránky.

 

4. KDO VŠECHNO JSOU PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Provozovatele a jeho zaměstnanců a spolupracovníků zpracovávány také partnery Provozovatele. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Provozovatel pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim. 

 

Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 

 • osoby, které pro Provozovatele zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Provozovatel pro tyto služby využívá (např. dodavatelé softwarových a IT systémů, poskytovatelé komunikačních služeb);

 • osoby, které Provozovateli poskytují poradenské služby (např. advokátní kancelář);

 

Provozovatel je dále povinen některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. správním orgánům, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním nebo občanským soudním řízením.


5. PO JAKOU DOBU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PROVOZOVATEL ZPRACOVÁVÁ?

 • Vaše osobní údaje Provozovatel zpracovává po dobu realizace smluvního vztahu a dále následujících 5 let po ukončení tohoto smluvního vztahu, a to zejména s ohledem na případné budoucí nároky vůči Vám či z Vaší strany vůči Provozovateli. Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.

 • V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě zákonných povinností, Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje po dobu určenou právními předpisy, a to zejména daňovými a účetními předpisy.

 • V případě oprávněného zájmu Provozovatele, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu stanovenou dle jednotlivých účelů, a to s ohledem na konkrétní oprávněný zájem. 


 

6. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZE STRANY PROVOZOVATELE?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva (pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese info@beruberu.cz):

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);

 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Provozovatelem zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);

 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);

 • Právo na opravu (právo požadovat, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);

 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Provozovatel omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Provozovatel ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Provozovatele byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);

 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby Provozovatel Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Provozovatelem zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Provozovatele byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);

 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.


 

7. JAK MŮŽETE PROVOZOVATLE KONTAKTOVAT?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Provozovatele písemně na adrese Freyova 983/25, 190 00 Praha 9 či na e-mailové adrese: info@beruberu.cz